19. Korrik 2024

Pjesa e Pergjitheshme

28 Shkurt, 2021
Fjalor Anglisht Shqip per Digat – Dictionary English/Albanian on the Dams
No/Nr ENGLISH SHQIP – ALBANIAN Note/Shenime
PART 1 – GENERAL / PJESA 1 – TE PERGJITHSHME
1.1- HYDRAULICS / HIDRAULIKA
1 Water  Uje
2 Discharge  Shkarkim
3 Annual discharge  Shkarkim vjetor
4 Average discharge  Shkarkim mesatar
5 Average available discharge  Shkarkim mesatar I mundshem
6 Long term average discharge  Shkarkim mesatar afatgjate
7 Flow  Rrjedhje
8 Critical flow  Rrjedhje kritike
9 Minimum flow  Rrjedhje minimale
10 Overflow  Tejmbushje
11 Spill water  Uje I derdhur
12 Surplus water  Uje I tepert
13 Hydraulic of open channel  Hidraulika e kanaleve te hapura
14 Hydraulic radius  Rrezja Hidraulike
15 Hydraulic mean depth  Thellesia mesatare hidraulike
16 Hydraulic jump  Kercim Hidraulik
17 Hydraulic gradient  Gradient Hidraulik
18 Hydrotechnic  Hidroteknik
19 Coefficient of roughness  Koeficienti I Ashpersise
20 Composition of water  Perberja e Ujit
21 Confluence  Bashkim
22 Hardness of water  Fortesia e ujit
23 Head loss  Humbjet e ujit
24 High water  Uje I larte
25 Halt  Ndalesa
26 Hydrology  Hidrologji
27 Flood  Permbytje
28 Flood discharge  Shkarkim prurjesh te medha
29 Flood level mark  Shenja e nivelit te permbytjes
30 High water mark  Shenje e larte e ujit
31 Flood records  Te dhenat e permbytjeve
32 Flood routing  Rrugetimi I permbytjes
33 Flood stage  Faza e permbytjes
34 Flow duration curve  Lakorja e kohezgjatjes se rrjedhes
35 Flow frequence  Frekuenca e rrjedhes
36 Maximum flood  Permbtje maksimale
37 Maximum flood discharge  Shkarkim I prurjeve maksimale
38 Catastrophic flood  Permbytje katastrofike
39 Superflood  Superpermbytje
40 Discharge hydrograph  Hidrografi I shkarkimeve
41 Flow gauge  Mates I Rrjedhes
42 Backwater  Ujrat e pasme/ mufatje
43 Limit of backwater  Kufijt e ujrave te pasme
44 Backwater area  Zona e ujrave te pasme
45 Backwater curve  Lakorja e ujrave te pasme
46 Backwater length  Gjatesia e ujrave te pasme
47 Backwater slope  Pjerresia e ujrave te pasme
48 Backwater storage  Magazinimi I ujrave te pasme
49 Backwater zone  Zona e ujrave te pasme
50 Catchment Area  Zona e pellgut ujembledhes
51 Water shed  kurriz uje ndares
52 Water shed line  Vija e ndarjes se ujit
53 Wetted perimeter  Perimetri I lagur
54 Infiltration  Infiltrim
55 Absorption  Thithje
56 Available water supply  Furnizim I mundshem me uje
57 Water Utilization  Shfrytezimi I ujit
58 Water Supply  Furnizimi me uje
59 Water Supply System  Sistem I furnizimit me uje
60 Water level recorder  Rregjistrues I nivelit te Ujit
61 Automatic water level recorder  Rregjistrues automatik I nivelit te Ujit
62 Water level observation  Vezhgim I nivelit te ujit
63 Water level gauge  Mates I Nivelit te Ujit
64 Water level  Niveli I ujit
65 Water density  Densiteti I ujit
66 Water course  Rrjedhe uji
67 Dry River Bed  Shtrati I thate I lumit
68 Water Velocity  Shpejtesi e ujit
69 Utilizable discharge  Shkarkim I perdorshem
70 Uniform flow  Rrjedhje uniforme
71 Underground water  Ujra nentokesor
72 Ground water  Uje nentokesor
73 Velocity  Shpejtesi
74 Mean depth  Thellesi mesatare
75 Mean velocity  Shpejtesi mesatare
76 Permissible velocity  Shpejtesi e lejuar
77 Outlet  Dalje
78 Period of Concentration  Periudha e koncentrimit
79 Mass diagram  Diagrama e mases
80 Lowering of water table  Ulja e pasqyres se ujit
81 Turbulent flow  Rrjedhje turbulente
82 Tributary  Dege e lumit
83 Rate of rise of water level  Shkalla e rritjes se nivelit te ujit
84 Rating curve  Lakorja e prurjes
85 Discharge curve  Lakorja e Shkarkimit
86 Regime  Rregjim
87 Relief well  Pus shkarkimi
88 River  Lumi
89 River mouth  Gryke derdhje
90 Runoff  Rrjedhje
91 Seepage  Kullim
92 Soaking  Njomje/thithje
93 Steady flow  Rrjedhje e qendrueshme
94 Stream  Perrua
95 Stream centerline  Vija qendrore e perroit
96 Stream gauging  Mates I rrjedhes se perroit
97 Tributary to another river  Dege e nje lumi tjeter
98 Surface slope  Pjerresia e siperfaqes
99 Thaw  Shkrij
100 Tidal reach  Mbrritja e Batices
101 Torrent  Perrua
102 Mountain stream  Perrua malor
103 Ground water table  Pasqyra e ujrave nentokesore
104 Water table  Pasqyre e ujrave
105 Ground water runoff  Rrjedhje e ujrave nentokesore
106 Ground water flow  Rrjedhje e ujit nentokesor
107 Percolation  Depertim/filtrim
108 Gauge tube  Tub Mates
109 Pilot Tube  Tub Pilot
110 Gauging  Mates
111 Fragile ice  Akull I brishte
112 Frost  Ngrice/acar
113 Glacier  Akullnaje
114 Ground Ice  Akull I tokes
115 Bottom Ice  Akull fundor
116 Ice  Akull
117 Electrical conduvity of water  Percjellshmeri elektrike e Ujit
118 Divide  Vije ndarese
119 River Bank  Bregu I lumit
120 Sea Shore  Bregu I detit
121 Capillarity  Kapilaritet
122 Brrok  Rreke
123 Creek  Perrua
124 Bifurcation  Copezim
1.2 – METEOROLOGY / METEOROLOGJIA
1 Annual rainfall  Reshje Vjetore
2 Anticyclone  Anticiklon
3 Autumn  Vjeshte
4 Average year  Vit mesatar
5 Barometric pressure  Presion Barometrik
6 Climate  Klima
7 Cloud  Re
8 Condensation  Kondensim
9 Continental climate  Klime Kontinentale
10 Cyclone  Ciklon
11 Cyclonic rain  Shi Ciklonik
12 Dew  Vesa
13 Dew Point  Pika e Veses
14 Drought  Thatesira
15 Dry year  Viti I Thate
16 Duration of rainfall  Kohezgjatja e rreshjeve
17 Equatorial climate  Klime ekuatoriale
18 High Pressure area  Zone me presion te larte
19 Humidity  Lageshtia
20 Hygrometry  Higrometri
21 Isobar  Izoipset e presionit
22 Isohyet  Izoipse te sasise se njejte te rreshjeve
23 Isohyetal map  Harta e Izoipseve te rreshjeve
24 Isotherm  Izoipse termike
25 Low pressure Area  Zone me presion te ulet
26 Marine Climate  Klime Detare
27 Median Year  Vit mesatar
28 Moist Area  Zone e lagesht
29 Precipitation  Rreshje
30 Prevailing Wind  Era Mbizoteruese
31 Rain  Shi
32 Rain Gauge  Shimates
33 Rain fall  renie shiu
34 Rainfall Recorder  Rregjistrues I renies se shiut
35 Rainstorm  Stuhi shiu
36 Rainy Year  Vit me shi
37 Season  Sezon
38 Shower  Rrebesh Shiu
39 Snow  Debore
40 Snow gauge  Debore mates
41 Snow fall  Rreshje debore
42 Snow storm  Stuhi debore
43 Solar Radiation  Rrezatim diellor
44 Spring  Pranvere
45 Summer  Vere
46 Temperate climate  Klime e bute
47 Temperature  Temperatura
48 Thunderstorm  Stuhi
49 Tropical climate  Klime Tropocale
50 Vapour  Avuj
51 Wet year  Vit I lagesht
52 Wind  Era
53 Winter  Dimri
54 Year  Vit
1.3 – HIDROLOGY / HIDROLOGJIA
1 Water  Uje I pijshem
2 Drought  Thatesire
3 Pollution  Ndotje
4 Water source management  Menaxhim I burimeve ujore
5 Water quality  Cilesia e ujit
6 Aeration  Ajrim
7 Aquifer  Akuifer
8 Bypass  Kanal devijues
9 Water balance  Bilanci I ujerave
10 Sedimentation tank  Dekantues sedimentesh
11 Flood management  Menaxhim I plotave
12 Evapotranspiration  Levizje e avujve
13 Flood risk maps  Hartat e rrezikut nga permbytjet
14 Ditch  Hendek
15 Water loss  Humbjet e ujit
16 Rainfall Intensity  Intensiteti I rreshjeve
17 Roughness coefficient (Manning’s)  Koeficenti I ashpersise (I Manningut)
18 Salinity  Kripshmeria
19 Drain  Kullim
20 Pressure head  Lartesia e presionit hidrostatik
21 Suspended Solids  Lendet e ngurta pezull
22 Wetland  Ligatine
23 Floodplain  Fushe lymore
24 Sampling  Marrje mostrash
25 Mitigation  Masa zbutese
26 River meandering  Gjarperim I lumit
27 Transboundary  Nderkufitar
28 Climate change  Ndryshimet klimatike
29 Flood peak  Piku I plotave
30 Flow current meter  Mates I prurjeve (mulinele)
31 Dyke  Prite
32 Flood return period  Probabiliteti I nje permbytjeje
33 Inflow  Prurje
34 Maximum daily inflow  Prurja maksimale ditore
35 Saturation  Ngopje
36 Gauging station  Stacion hidrometrik
37 Stratification  Shtresezim
38 Turbidity  Turbiditet/ Turbullesia
39 Flood wave  Vala e permbytjes
1.4 – WATER CONSERVATION / RUAJTJA E UJIT
1 Aggradation  Perkeqesim
2 Aggradation sand filling  Mbushje e perkeqesuar me rere
3 Annual accumulation of sediment  Grumbullim vjetor I sedimenteve
4 Annual Storage  Magazinim/Ruajtje vjetor
5 Area  Zone
6 Artificial lake  Liqen artificial
7 Available storage capacity  Kapaciteti I mundshem I ruajtjes
8 Balancing Reservoir  Rezervuar Balancues
9 Blocking up  Bllokim
10 Capacity  Kapacitet
11 Carry over storage  Magazinim I mbartur
12 Cross section  Seksion Terthor
13 Daily Storage  Magazinim ditor
14 Dam Site  Vendi I diges
15 Dead Water  Uje I vdekur
16 Dead storage/volume  Volumi I vdekur
17 Depth of water flowing over weir  Thellesia e ujit qe rrjedh mbi pende
18 Depth of water flowing over spillway  Thellesia e ujit qe rrjedh mbi shkarkues
19 Picking up of sediments  Marrja e sedimenteve
20 Draw off  Nxjerr
21 Drawdown  Terheqje
22 Rapid drawdown  Terheqje e shpejte
23 Emptying  Zbrazje
24 Evaporation  Avullim
25 Excess water level  Nivel I tepert I ujit
26 Fetch  Leshoj
27 Filling  Mbushje, material mbushes
28 Flood protection  Mbrojtje nga permbytjet
29 Free weir  Kaperderdhes me rrjedhje te lire
30 Free spillway  Shkarkim I lire/ derdhje e lire
31 Free board  Lartesi rezerve
32 General plan  Plan I pergjithshem
33 Layout  Planimetri/ skice
34 Gravel pass  Kalim zhavorri
35 Ground plan  Plani I sheshit
36 Headwater channel  Kanal I ujrave te larta
37 Intercepted water  Ujrat e mbledhura
38 Irrigation  Ujitje, Vaditje
39 Lake  Liqen
40 Leakage  Kullim, filtrim
41 Longitudinal section  Seksion Gjatesor
42 Loss  Humbje
43 Movement of floating debris  Levizje e mbeturinave notuese
44 Mud filling  Mbushje me balte
45 Normal water level  Nivel uji normal
46 Normal Operation level  Niveli normal I operimit
47 Permanent water level  Niveli I perhershem I ujit
48 Pond  Pellg, Pishine
49 Preliminary investigation  Investigim paraprak
50 Preliminary works  Punime paraprake
51 Project scheme  Skema e Projektit
52 Purpose of the dam  Qellimi I diges
53 Raising of water level for navigation  Rritja e nivelit te ujit per lundrim
54 Reserve  Rezerve
55 Reservoir  Rezervuar
56 Reservoir surface  Siperfaqe e rezervuarit
57 Pool  Pellg, Pishine
58 Riparian  Bregdetar
59 Sand trap  Gracke rere
60 Plans  Plane
61 Design  Projekt
62 Seasonal storage  Grumbullim sezonal
63 Sediment discharge  Shkarkim sedimentesh
64 Sediment dislodging force  Forca levizese e sedimenteve
65 Settling  Zone grumbullimi
66 Silt  Llum
67 Silt layer  Shtresa Llumi
68 Spillway  Shkarkues
69 Spillway channel  Kanal Shkarkimi
70 Storage  Magazinim
71 Storage plant  Vend magazinimi
72 Suspended matter  Lende e pezulluar
73 Suspended load  Ngarkese e pezulluar
74 Technical report  Raport Teknik
75 Technical study  Studim Teknik
76 Maximum water level  Niveli maksimal I ujit
77 Top water level  Niveli I larte I ujit
78 Total Reservoir capacity  Kapaciteti total I rezervuarit
79 Total Storage capcity  Kapaciteti total I magazinimit
80 Transport of Bed Load  Transport I ngarkesave te shtratit
81 Transport of sediment load  Transport I ngarkesave te sedimenteve
82 Water power utilization  Shfrytezim I energjise se ujit
83 Water supply to navigation channel  Furnizim me uje ne kanalin e lundrimit
84 Water surface  Siperfaqe uji
85 Weekly storage  Magazinim javor
86 Weir  Pende
87 Spillweir  Pende shkarkuese
88 Wind wave  Vala e Eres
89 Winter storage  Magazinim dimeror
1.5 – GEOLOGY / GJEOLOGJIA
1 Alluvia  Aluvione
2 Colluvia  Koluvione
3 Foundation condition  Kushtet e themelit
4 Rough country  Vend I ashper
5 Plain  fushore
6 Mountain region  Rajon Malor
7 Hillside  Bregu I kodres
8 Slope of mountain  Shpati I malit
9 Canyon  Kanion
10 Gorge  Gryke
11 Cliff  Shkemb ne forme shkrepi
12 Escarpment  Faqe e rrepiret,
13 Ravine  Gryke
14 Cavern  Shpelle
15 Cave  guve
16 Talus  Faqe e pjerret
17 Scree  Rrepire
18 Landslide  Rreshqitje toke
19 Slide  Rreshqitje
20 Debris  Mbeturina
21 Talus material  Material I pjerret
22 Sediment  Sedimente
23 Sedimentation  Sedimentim
24 Shore formation  Formacion bregdetar
25 Earth  Toke
26 Clay  Argjila
27 Humus  Humus
28 Impermeable ground  Toke e papershkueshme
29 Permeable ground  Toke e depertueshme.pershkueshme
30 Pervious ground  Terren I tejdukshem
31 Marsh  Kenete, mocal
32 Marsh land  Toke kenetore
33 Saturated Ground  Toke e ngopur me uje
34 Waterlogged ground  Toke e mbushur me uje
35 Peat  Torfe
36 Peat-bog  Mocal me torfe
37 Kaolinisation  Plastifikim
38 Coagulation  Mpiksje, koagulim
39 Dispersion  Shperndarje
40 Disturbance  Crregullim
41 Jurassic  Jurasik
42 Lower Jurasic  Jurasik I poshtem
43 Upper Jurasic  Jurasik I siperm
44 Stratum  Shtrese/formacion
45 Dyke  Dambe
46 Open cavity  Zgaver e hapur
47 Filled cavity  Zgaver e mbushur
48 Vein  Vene/ Damar
49 Flexure  Perkulje/lakim
50 Folds  Palosje
51 Exploration  Eksplorim
52 Investigation  Investigim
53 Chemical Injection  Injektim kimik
1.6 – PETROGRAPHY / PETROGRAFIA
1 Agglomerate  Aglomerat
2 Clay  Argjil
3 Fire clay  Argjil zjarrduruese
4 Basalt  Bazalt
5 Bentonite  Bentonit
6 Bitumen  Bitum
7 Diatomaceous Earth  Toka Diatomatike
8 Sandy Limestone  Gur gelqeror ranor
9 Dolomotic limestone  Gur gelqeror dolomitesh
10 Chlorite  Klorite
11 Conglomerate  Konglomerat
12 Crystal  Kristal
13 Dolomite  Dolomite
14 Fossil  Fosile
15 Granite  Granite
16 Gravel  Zhavorr
17 Chinaplay/ Caolin  Plasteline
18 Loess  Lym
19 Marble  Mermer
20 Marl  Marline/ argjil per cimento
21 Quartz  Kuarc
22 Crystaline Rock  Shkemb kristalin
23 Volcanic rock  Shkemb vullkanik
24 Metamorphic Rock  Shkemb metamorfik
25 Sedimentary rock  Shkemb sedimentar
26 Crystaline schist  Rreshpe kristaline
27 Amphibolite schist  Rreshpe ampihibolite
28 Travertine  Travertine
29 Volcanic  Vullkanik

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit