18. Maj 2024

Misioni

28 Janar, 2021
...

Diga sa më të sigurta për njerëzit tanë dhe për një zhvillim të qëndrueshem ekonomik dhe shoqëror të vendit   

Këtë Mision do ta arrijmë përmes:

  • Mbeshtetjes se perparimit teknik ne projektimin, ndertimin, shfrytezimin, mirembajtjen dhe sigurine e digave dhe dambave ne interes te zhvillimit ekonomik dhe shoqeror te vendit
  • Rritjes se Sigurise strukturore te digave
  • Përcaktimi i pergjegjesive te shfrytezuesve te digave te medha dhe nje qasje sa me bashkekohore per sigurine e digave ne menyre qe te minimizohen rreqizet qe mund te ndodhin nga aktivteti i tyre
  • Hartimi, Aprovimi dhe Kontrolli i Planeve te gadishmerise ne rastet e emergjencave civile
  • Krijimi i një perspective europiane dhe nderkombetare ne drejtim te mirembajtjes, monitorimit dhe sigurise se digave. Zhvillimi i bashkepunimeve me institucione dhe organizma te specializuara ne sektorin e digave
  • Informacionit rreth situates aktuale te gjendjes se digave ne vendin tone, zhvillimeve ne sektorin e digave ne Bote dhe ne rajon si dhe promovimit te praktikave me t emire kurdo qe eshte e mundur
  • Forcim të kapaciteteve teknike dhe monitoruese gjate ndërtimit dhe shfrytëzimit të digave dhe Trajnim të ekipeve të monitorimit dhe sigurisë së digave sipas kërkesave të legjislacionit në fuqi dhe rekomandimeve të ICOLD.
  • Përmbushjes së rolit tone në mënyre transparente, të parashikueshme dhe jo diskriminuese. Sensibilizim të organeve shtetërore dhe publikut te gjerë per vlerat e shumanshme te digave dhe dambave por edhe per pasojat e renda te mundshme ne ekonomi dhe nje njerez ne rastin e demtimeve te tyre

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit