20. Korrik 2024

Viti 2022

29 Dhjetor, 2021

Vendimet per vitin 2022

Vendimi Nr.1, datë 17.01.2022. “Problematikat në digën e Moglicës“.Vendimi Nr.2, datë 17.01.2022. “Për studimin e SHGJSH në digat e ujitjes“.Vendimi Nr.3, datë 25.02.2022. “Për projektin e zbatimit në udhëzuesin e portave të mirëmbajtjes Diga Qyrsaq“.Vendimi Nr.4, datë 30.03.2022. “Për miratimin e Raportit Vjetor 2021“.Vendimi Nr.5, 30.03.2022. “Për rregulloren teknike në kaskaden e Lumit Devoll“.Vendimi Nr.6, 30.03.2022. “Për problematikat e punimeve në Digën Xhafzotaj Durrës“.Vendimi Nr.7, datë 30.03.2022. “Për Raportin Vjetor 2021 të Digave Bashkia Tiranë“.Vendimi Nr.8, datë 30.03.2022.“Për Raportin Vjetor 2021 të Digave të Bashkive Elbasan,Pogradec,Gjirokastër,Devoll“.Vendimi Nr.9, datë 30.03.2022.“Për rishikimn e legjislacionit në fushëne DM“.Vendimi Nr.10, datë 27.04.2022.“Për Raportin vjetor 2021 të Digave Bovillë dhe Liqeni Artificial Bashkia TR“.Vendimi Nr.11, datë 27.04.2022.“Për Raportin vjetor 2021 të Digave Banjë dhe Moglicë të Devolli HP“.Vendimi Nr.12, datë 27.04.2022.“Për Projektin e zbatimit rehabilitim i tunelit të shkarkimit në Digën e Zadejës“.Vendimi Nr.13, datë 23.05.2022.“Për miratimin e akt-kolaudimit të punimeve për rehabilitimin e digave të Janjarit dhe Shtodrit“.Vendimi Nr.14, datë 23.05.2022.“Për akt-kolaudimin e punimeve për rehabilitimin e digës Tapizë“.Vendimi Nr.15, datë 23.05.2022.“Për problematikat e konstatuara në Digën Vasjar“.Vendimi Nr.16, datë 27.06.2022.“Për akt-kolaudimin e punimeve për rehabilitimin e digës Lumzi“.Vendimi Nr.17, datë 27.06.2022.“Për Raportin Vjetor 2021 të Digave në administrim nga MBZHR“.Vendimi Nr.18, datë 27.06.2022.“Për projektin e linjes elektrike të TL në Digën e Xhafzotaj“.Vendimi Nr.19, datë 21.07.2022-Për projektin e zbatimit per rehabilitimin e diges se Pacomit, PërmetVendimi Nr.20, datë 27.06.2022-Për problematikat e konstatuara në Digat e Ujëmbledhesit të GjancitVendimi Nr.21, datë 22.08.2022-Për zbatimin e rregullores në digat e ujitjes nga ana e shfrytezusve te tyreVendimi Nr.22, datë 22.08.2022-Për projektin e zbatimit të rehabilitimit emergjent të Digës së Çerkezës.Vendimi Nr.23, datë 22.08.2022-Për çeshtjet teknike qe do i propozohen ICOLD ne Kongresin 28Vendimi Nr.24, datë 22.08.2022 – Raporti 6-mujor i KESH mbi gjendjen, monitorimin, mirembajtjen dhe sigurine e Digave ne kaskaden e lumit Drin.Vendimi Nr.25, datë 24.10.2022-Për projektin e zbatimit per rehabilitimin e diges se Pacomit, PërmetVendimi Nr.26, datë 24.10.2022-Për projektin e zbatimit per rehabilitimin e diges së Libofshës, Fier.Vendimi Nr.28, datë 24.10.2022-Për arkivimin e dokumentacionit teknik të KKDMVendimi Nr.29, datë 21.11. 2022-Për rregulloren e shfrytezimit,operimit, monitorimit dhe sigurisë së HEC Banja.Vendimi Nr.30, datë 21.11.2022-Mendim oer vleresim in e riskut nga fatkeqesite në nivel kombetarVendimi Nr.31, datë 27.12.2022-Rregullorja e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se diges se Bovilles, Tiranë.Vendimi Nr.32, datë 27.12.2022-Rregullorja e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se diges se HEC Fangut.Vendimi Nr.33, datë 27.12.2022-Rregullorja e shfrytezimit, operimit, monitorimit dhe sigurise se diges se HEC Okshtun.Vendimi Nr.34, datë 27.12.2022-Kontrolli shteteror 5 vjecar i digave të HEC Banje, HEC Fangut, HEC Lumzi dhe HEC Murdhar .

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit