14. Qershor 2024

Vendimet për vitin 2024

Vendimi Nr.1, datë 22.01.2024 – Për PGEC të Bashkisë DimalVendimi Nr.2, datë 22.01.2024 – Për Rregulloren e shfrytezimit, operimit, monitorimit, sigurise dhe PGEC të Digës Liqeni i Zi të Teodori 2003Vendimi Nr.3, datë 22.01.2024 – Për mbikqyresin e punimeve te rehabilitimit ne digen e Ngjeqarit Bashkia Roskovec.Vendimi Nr.4, datë 22.01.2024 – Për percaktimin e DM me prioritet ne perdorimin e fondit per programin e EC te Min. se Mbrojtjes per financimin e projekteve qe lidhen me digatVendimi Nr.5, datë 21.02.2024 – Për projekt zbatimin e objektit rikonstruksion i nyjes hidroteknike te diges ManskuriaVendimi Nr.6, datë 21.02.2024 – Për projektin e objektit rikonstruksion i diges se Liqenit Artificial TiraneVendimi Nr.7, datë 28.03.2024 – Për miratimin e raportit vjetor 2023 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave.Vendimi Nr.8, datë 28.03.2024 – Mbi kërkesen për miratimin e ndryshumeve për projekt-zbatimin e strukturave të banimit në rrugën Kosovarët, Tiranë.Vendimi Nr.9, datë 28.03.2024 – Për projektin e instalimit të impiantit foto-voltaik në Digën e Zadjës, HEC Vau i Dejës.Vendimi Nr.10, datë 29.04.2024 – Për PGEC të Digës së HEC OsojaVendimi Nr.11, datë 29.04.2024 – Për problematikat e konstatuara në Digën e Rubjekës Bashkia Shijak.Vendimi Nr.12, datë 29.04.2024 – Për miratimin e Memorandumit të Mirkuptimit midis ALBCOLD dhe GRCOLDVendimi Nr.13, datë 29.04.2024 – Për Raportin vjetor 2023 mbi gjendjen, shfrytezimin, monitorimin dhe sigurise se digave të MBZHR.Vendimi Nr.14. 23.05.2024 – Për problematikat mbi, shfrytezimin,operimin, mirembajtjen, monitorimin dhe sigurine e digave të administruara nga Bashkitë e Qarkut Durres.

Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit