18. Maj 2024

Viti 2021

22 Shkurt, 2021

Vendimet per vitin 2021

Vendim Nr.11, datë 25.01.2021.“Për rregulloren e shfrytëzimit të digave Ulëz, Shkopet,Bistricë“.Vendim Nr.12, datë 25.01.2021.“Për ngritjen e grupit te punes per rishikimin e Udhezimit Nr.-48 (2)“.Vendim Nr.13, datë 15.02.2021.“Për aprovimin e programit të KKDM për vitin 2021“.Vendim Nr.14, datë 15.02.2021.“Në lidhje me kerkesën për opinion të 2 firmave të ndërtimit“.Vendim Nr.15, datë 15.02.2021-Klasifikimi i digave ne lidhje me pasojat ne rast vep.sizmik(+shtojcat)Vendim Nr.16, datë 31.03.2021.“Për miratimin e Raportit Vjetor 2020“.Vendim Nr.17, datë 31.03.2021.“Për rregulloren e shfrytëzimit të digës së Murdharit“.Vendim Nr.18, datë 31.03.2021.“Për mbikqyrjen e punimeve të rehabilitimit të digave“.Vendim Nr.19, datë 29.04.2021.“Për raportin vjetor të shfrytezimit të digave të MBUZHR“.Vendim Nr.20, datë 29.04.2021.“Për raportin vjetor të shfrytezimit të digave të Bashkisë Tiranë“.Vendim Nr.21, datë 29.04.2021.“Miratimi i projektit per instalimin e sistemit FV ne digen e Qyrsaqit“.Vendim Nr.22, datë 29.04.2021.“Për raportin vjetor të shfrytëzimit të digës së Murdharit“.Vendim Nr.23, datë 24.05.2021.“Për rregjistrin e DM në Shqipëri 2020“.Vendim Nr.24, datë 24.05.2021.“Për problematiken e uljeve në digën e Moglicës“.Vendim Nr.25, datë 28.06.2021.“Për projektin e rehabilitimit të digës së Pezë-Gjyslikone“.Vendim Nr.26, datë 28.06.2021.“Për PGEC e digës së Fanit“.Vendim Nr.27, datë 23.07.2021.“Për projektin e rehabilitimit të digës së Shqefnit“.Vendim Nr.28, datë 23.07.2021.“Për mbikqyrjen e punimeve në digën e Spitallës“.Vendim Nr.29, datë 30.08.2021.“Për projektin e rehabilitimit të digë së Shkallës Durrës“.Vendim Nr.30, datë 30.08.2021.“Për miratimin e drafteve të buletineve të reja hartuar nga ICOLD“.Vendim Nr.31, datë 30.08.2021.“Për organizimin e aktiviteteve për promovimin dhe sensibilizimin e vlerave të shumanshme të digave“.Vendim Nr.32, datë 23.09.2021.“Për PGEC e digave të HEC-ve Ulez, Shkopet dhe Bistrica1“.Vendim Nr.33, datë 23.09.2021.“Për PGEC e digave të HEC-ve Fierzë, Koman dhe Vau i Dejes“.Vendim Nr.34, datë 23.09.2021.“Për kryerjen e provave të zbatimit të PGEC për digat e kaskadës së lumit Devoll“.Vendim Nr.35, datë 12.10.2021.“Për projektin e rehabilitimit të digës së Pezë Gjyslikone, Tiranë“.Vendim Nr.36, datë 17.11.2021.“Për problematikat me filtrimet në digën e HEC Koman“.Vendim Nr.37, datë17.11.2021.“Për problematikat me digën e HEC Lumzi“.Vendim Nr.38, datë 17.11.2021.“Për miratimin e Rregjistrit të DM për vitin 2021“.Vendim Nr.39, datë 20.12.2021.“Për sistemet e alarmit ne digat e kaskadave Drin,Devoll dhe Mat“.Vendim Nr.40, datë 20.12.2021.“Për aprovimin e programit të KKDM për vitin 2022“.

Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit