18. Shtator 2021

Lajmet, Gusht 2021

8 Shtator, 2021
Diga e Koshnicës, Devoll
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 30.08.2021 organizoi mbledhjen e muajit Gusht 2021. Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin:

1- Shqyrtimi i Projektit të zbatimit për Rehabilitimin e Digës së Shkallës, Durrës.

Për informacion më të detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.29 te KKDM,dt 30.08.2021 këtu

2- Miratimi i drafteve të dy buletineve të ICOLD për sigurinë e digave.

Për informacion më të detajuar, Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.30 te KKDM,dt.30.08.2021 këtu

3- Miratimi i Organizimit të aktiviteteve për promovimin e vlerave të digave duke përfshirë edhe konkursin për fotografimin e digave të Hidroenergjisë.

Për informacion më të detajuar, Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.31 te KKDM,dt.30.08.2021 këtu

Gjate Muajit Gusht 2021, Kryetari i KKDM ka organizuar takime pune me përfaqësues te Bashkive
Devoll, Korçë, Berat, Kolonjë dhe Prefekturës Tiranë. Në këto takime është diskutuar për mirëmbajtjen
dhe monitorimin e digave që janë në shfrytëzim nga këto Bashki si dhe për dosjet teknike të digave dhe
Planet e Gatishmërisë ne rastet e emergjencave civile që duhet të përgatiten nga shfrytëzuesit e tyre në
terren.
Pas takimeve në Bashkitë e mësipërme, janë kryer vizita pune në terren për të parë gjendjen e disa digave
si diga e Koshnicës, Kamenice.

Diga e Koshnicës, Devoll

Ne datën 24 Gusht 2021, Kryetari i KKDM ka organizuar takime pune me përfaqësues te KESH dhe të
firmës Bechtel në lidhje me projekt idenë për ndërtimin e digës se HEC Sakavicës.

Në takim është diskutuar për kërkesat ligjore që duhen plotësuar gjatë përgatitjes së projekt-idesë për
digën e HEC Sakavicës si dhe gjatë shqyrtimit të projektit nga KKDM.

Related Articles

30 Qershor, 2021

Lajmet, Qershor 2021

27 Maj, 2021

Lajmet, Maj 2021

30 Prill, 2021

Lajmet, Prill 2021

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit