19. Korrik 2024

Lajmet, Dhjetor 2021

24 Janar, 2022
Në ASH
Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) në datën 20.12.2021 organizoi mbledhjen e muajit
Dhjetor 2021.

Çështjet kryesore të shqyrtuara në këtë mbledhje ishin:

1. Analiza dhe Shqyrtimi i Problematikave në lidhje me Simulimin e Veprimeve në rastet e emergjencave civile në digën e HEC Banjë.

Për informacion me të detajuar Ju lutemi klikoni Vendimin Nr.39  të KKDM,dt 20.12.2021 këtu

2. Miratimi i Programit të Punës së KKDM për vitin 2022

Për informacion me te detajuar ju lutemi klikoni Vendimin Nr. 40  të KKDM,dt 20.12.2021 këtu

Në datën 13.12.2021, në sallën e mbledhjeve të ASH u organizua eventi i përbashkët me Akademinë e Shkencave të Shqipërisë në lidhje me Digat e Hidroenergjisë në Shqipëri. Në këtë takim morën pjesë Kryetari i ASH, Skënder Gjinushi dhe anëtarë te ASH si dhe projektues dhe ndërtues të këtyre veprave Kryetari i KKDM, z. Arjan Jovani bëri një prezantim për 24 digat e mëdha të Hidroenergjisë në vendin tonë duke vendosur theksin në punën projektuese dhe ndërtuese të plejadës se Inxhiniereve të asaj kohe. Gjithashtu, në këtë prezantim u vu theksi tek puna që duhet kryer për monitorimin e këtyre digave dhe rritjen e sigurisë së tyre përmes hartimit të Planeve të Gatishmërisë dhe kontrollit teknik të vazhdueshëm.Gjithashtu, gjatë muajit Dhjetor 2021, u organizuan leksione të hapura në Universitetet publike dhe private të vendit tone duke bërë një përshkrim të rëndësisë së këtyre digave, rritjen e jetëgjatësisë së tyre, fuqizimit të monitorimit të tyre si dhe rritjen e sigurisë në to.  

Takimi në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë
Foto 1 : Takimi në Akademinë e Shkencave të Shqipërisë
Diga e HEC Banjë    
Foto 2 : Diga e HEC Banjë

                        

   

                        

Leave a Reply

Your email address will not be published. Required fields are marked *


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit