22. Janar 2022

25 Shkurt, 2021
Komiteti Drejtues i Forumit te Inxhiniereve te rinj te digave (FIRD) përbëhet nga 5 anëtarë të zgjedhur nga Asambleja e Forumit ne mbledhjen e dates 08.03.2017 Perberja e Komitetit Drejtues te FIRD aktualisht eshte si me poshte:                                      […]


25 Shkurt, 2021
  Forumi i Inxhiniereve te Rinj te Digave (FIRD) u krijua me date 8 Mars 2017 me kontributin e disa inxhiniereve te rinj hidroteknik si Olsi Barko, Erjon Qosja, Fatjon Shaha, Agim Lazareni, Erion Kalaja, te cilet ishin ne angazhim direkt me projektet dhe ndertimin e digave si dhe mbeshtetjen e disa antareve te Komitetit […]


28 Janar, 2021
KKDM eshte institucion publik qe ushtron kontrollin e shtetit per sigurine e digave dhe dambave si vepra te nje rendesie te vecante dhe perfaqeson Shtetin shqiptar ne Komisionin Nderkombetar te Digave te Medha Detyrat Kryesore te KKDM jane:  Mbeshtetja e perparimit teknik ne konceptim, ndertim, shfrytezim, mirembajtje te digave dhe dambave ne interes te zhvillimit ekonomik dhe […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit