14. Qershor 2024


25 Shkurt, 2021
KOMITETI DREJTUES I FIRD Komiteti Drejtues (KD) i Forumit të Inxhinierëve të Rinj të Digave (FIRD) sipas statutit përbëhet nga 5 anëtarë të zgjedhur nga Asambleja e Forumit. Ne mbledhjen e FIRD të datës 05.05.2022 u zgjodh Komiteti I ri drejtues I FIRD ne perberje te te cilit u ra dakord qe ne KD te […]


25 Shkurt, 2021
Forumi i Inxhiniereve të Rinj të Digave (FIRD) u krijua me datë 8 Mars 2017 me kontributin e disa inxhiniereve të rinj hidroteknik si Olsi Barko, Erjon Qosja, Fatjon Shaha, Agim Lazareni, Erion Kalaja, të cilët ishin në angazhim direkt me projektet dhe ndërtimin e digave si dhe mbështetjen e disa antarëve të Komitetit Kombëtar […]


28 Janar, 2021
KKDM eshte institucion publik qe ushtron kontrollin e shtetit per sigurine e digave dhe dambave si vepra te nje rendesie te vecante dhe perfaqeson Shtetin shqiptar ne Komisionin Nderkombetar te Digave te Medha Detyrat Kryesore te KKDM jane:  Mbeshtetja e perparimit teknik ne konceptim, ndertim, shfrytezim, mirembajtje te digave dhe dambave ne interes te zhvillimit ekonomik dhe […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit