February 25, 2021
Komiteti Drejtues i Forumit te Inxhiniereve te rinj te digave (FIRD) përbëhet nga 5 anëtarë të zgjedhur nga Asambleja e Forumit ne mbledhjen e dates 08.03.2017 Perberja e Komitetit Drejtues te FIRD aktualisht eshte si me poshte:                                      […]


February 25, 2021
  Forumi i Inxhiniereve te Rinj te Digave (FIRD) u krijua me date 8 Mars 2017 me kontributin e disa inxhiniereve te rinj hidroteknik si Olsi Barko, Erjon Qosja, Fatjon Shaha, Agim Lazareni, Erion Kalaja, te cilet ishin ne angazhim direkt me projektet dhe ndertimin e digave si dhe mbeshtetjen e disa antareve te Komitetit […]


February 8, 2021
WHAT WE DO The Albanian National Committee of Large Dams is a body of the Council of Ministers which exercises state control on Dams Safety as objects of special importance and represent the Albanian State in the International Commission of Large Dams (ICOLD) The main Tasks of ALBCOLD are: Support of the technical progress in […]


January 28, 2021
KKDM eshte institucion publik qe ushtron kontrollin e shtetit per sigurine e digave dhe dambave si vepra te nje rendesie te vecante dhe perfaqeson Shtetin shqiptar ne Komisionin Nderkombetar te Digave te Medha Detyrat Kryesore te KKDM jane:  Mbeshtetja e perparimit teknik ne konceptim, ndertim, shfrytezim, mirembajtje te digave dhe dambave ne interes te zhvillimit ekonomik dhe […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit