Inxhinieret-hidro-teknike.jpeg

February 14, 2022
Honorable Chairman of the Academy of Sciences! Dear colleagues and participants! Dear ladies! The history of design, construction, and operation of hydro-technical works for hydropower production, water supply, and irrigation in Albania is one of the most successful histories of Engineering Sciences in our country. The works built over the years in this sector make […]


Rreth nesh

Komiteti Kombëtar i Digave të Mëdha (KKDM) është organ i Këshillit të Ministrave i cili ushtron kontrollin e shtetit për sigurinë e digave dhe dambave si vepra të një rëndesie të vecantë dhe përfaqeson shtetin shqiptar ne Komisionin Ndërkombetar te Digave të Mëdha (ICOLD).Postimet e Fundit